อยากเห็นคนไทยมีเงินออมมากขึ้น” กับ โปรแกรมบันทึกเงินออมด้วย excel ประจำปี 2554
“อยากเห็นคนไทยมีเงินออมมากขึ้น” กับ โปรแกรมบันทึกเงินออมด้วย excel ประจำปี 2554
จด..ออม..มั่งคั่ง กับ โปรแกรมบันทึกเงินออม (K-Saving Memo)

เริ่มต้นสร้างความมั่งคั่ง… ด้วยโปรแกรม K-Saving Memo (บันทึกเงินออม) จาก K-WePlan

การ บริหารจัดการเงินเบื้องต้นที่ดี ควรเริ่มต้นด้วยการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่จะช่วยสร้างวินัยในการออม การจดบันทึกรายรับและรายจ่ายที่ถูกต้อง ครบถ้วนนั้น จะทำให้รู้ถึงแหล่งที่มาของรายได้ ค่าใช้จ่ายประจำวัน และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่างๆ ซึ่งจะช่วยในการควบคุมและบริหารจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เชิญโหลด
uploadic
http://www.uploadic.com/mhhwwkqwx2it
'